Socks Client Authorization update:

1.           Bước đầu tiên bạn cần phải nhập tên đăng nhập và mật khẩu (như thường lệ)

2.           Ở bước thứ hai bạn sẽ được yêu cầu cung cấp token.

.3.           Bạn có thể tìm thấy token sau khi đăng nhập: http://vip72.com/?page=pers&

4.           Token sẽ được lưu với tên người dùng chính xác nếu bạn chọn "save password"